Despre Proiect

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea integrării pe piața muncii și creșterea capacității de ocupare a populației din zonele rurale aferente regiunilor de dezvoltare S-E, S-V și N-E, prin asigurarea accesului la informații, la servicii de consiliere și formare profesională și la asistență în domeniul antreprenorial a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, a persoanelor inactive și a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea infrastructurii rurale destinate integrării pe piața muncii a șomerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență prin înființarea a 3 centre de antreprenoriat și ocupare START UP.

2. Dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncă pentru 740 persoane aparținând grupului țintă, prin activități de informare și consiliere profesională.

3. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 280 persoane aparținând grupului țintă, prin organizarea de programe de formare profesională în ocupațiile de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerț, lucrător în alimentație, lucrător finisor pentru construcții, lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe, lucrător hotelier, în vederea sporirii șanselor de ocupare în domeniile non-agricole.

4. Stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență prin organizarea cursurilor de Competențe Antreprenoriale, la care vor participa un număr de 240  persoane.

5. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea activităților independente în domenii non-agricole, în vederea creșterii sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale, prin incubarea a 15 noi afaceri în cadrul centrelor START UP.

Activitățile proiectului:

A.1. Activități specifice managementului de proiect

A.2. Acțiuni de informare și publicitate pentru proiect

A.3. Derularea programului integrat de servicii active de ocupare

A.4. Derularea programului de incubare de noi afaceri în cadrul centrelor de antreprenoriat și ocupare START UP

Rezultatul general al proiectului îl va constitui facilitarea integrării pe piața muncii și creșterea capacității de ocupare pentru un număr de 740 de persoane (aflate în căutarea unui loc de muncă, șomere, inactive, ocupate în agricultura de subzistență) domiciliate în zonele rurale din regiunile SE, SV și NE.

Principalele rezultate anticipate:

 • 740 de persoane din zonele rurale vor fi informate asupra pieței muncii la nivel regional, consiliate profesional și orientate în carieră, instruite în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. Dintre acestea:

-280 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională în domenii non-agricole

- 240 de persoane vor beneficia de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale

 • 13 stagii de curs de formare în meseriile de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerț, lucrător în alimentație, lucrător finisor pentru construcții, lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe, lucrător în hoteluri
 • 12 stagii de curs de formare în competențe antreprenoriale
 • 15 firme înființate și incubate timp de 4 luni în cadrul centrului de antreprenoriat și ocupare START UP

Perioada de derulare: 07.04.2014 – 06.10.2015

Beneficiar:

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) este singura organizație patronală ce reprezintă la nivel național și european interesele tinerilor întreprinzători cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani.

PTIR are un caracter apolitic, autonom, independent, având următoarele obiective specifice:

 • studierea problemelor și proiectarea noilor scenarii economice, tehnice, de dialog social și negociere cu guvernul;
 • dezvoltarea afacerilor tinerilor întreprinzători, acționând pentru a crea condițiile optime pentru înființarea acestora;
 • elaborarea și implementarea programelor specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător și deprinderea competențelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii;
 • identificarea și realizarea de cursuri de formare profesională și managerială pentru tinerii întreprinzători și susținerea și promovarea învățării continue a acestora.

Parteneri

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) a fost înființată în 1997, ca o asociație de autorități locale, având ca membri comunele din România. În prezent, numărul membrilor este de 1489 comune, din toate județele României.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor în relația cu instituțiile centrale și cu cele de la nivel european sau internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/ CEMR), iar din 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din SE Europei (NALAS).

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2002, care sprijină dezvoltarea unei culturi solide în ceea ce privește managementul resurselor umane, managementul organizațional și de proiecte, integrarea și dezvoltarea socială, prin serviciile de informare și consiliere profesională, asistență, mediere și plasare de forță de muncă, furnizare de informații privind piața muncii, incubare și asistență în vederea inițierii unei afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management), prin proiectele pentru stimularea mobilității forței de muncă, implementarea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul resurselor umane, dezvoltării antreprenoriale, cooperării transfrontaliere de afaceri.

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART este o asociație nonprofit, apolitică și non-partizană, ce a fost înființată în 2003 cu scopul de a sprijini societatea civilă pentru conștientizarea valorilor și dezvoltării comunitare și a integrării sociale.

Misiunea Asociației Centrul de Dezvoltare SMART este să implice cetățenii în furnizarea de soluții valoroase, fezabile și sustenabile la problemele de interes public. În viziunea SMART oamenii trebuie să fie proactivi în rezolvarea problemelor comunității din care fac parte, să găsească soluții la frământările cu care se confruntă societatea și să propună politici și strategii menite să îmbunătățească standardul de viață personal și al societății în general. Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a demarat numeroase proiecte, atât la nivel local și regional cât și la nivel național, majoritatea derulate cu ajutorul finanțărilor nerambursabile, dovedind o capacitate sporită de a utiliza eficient bugete.

 

 Finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 135, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul Major de Intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane.

 

Principalele obiective operaționale ale Domeniului Major de Intervenție 5.2 sunt:

 • îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole;
 • asigurarea sustenabității pe termen lung în zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole;
 • facilitarea integrării durabile pe piața muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin și suport pentru membrii de familie dependenți din zonele rurale;
 • creșterea oportunităților de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenți din zonele rurale și promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.